การเฝ้าระวังโรคเอดส์จากการรายงาน (EIIS)422,165
รายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทั้งหมด

313,110
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ยังมารับการรักษาใน 12 เดือน

36,079
ผู้ติดเชื้ออวินิจฉัยใหม่

42,362
ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)

*[1] 8 โรคหลักประกอบด้วย 1. โรคซิฟิลิส (Syphilis) 2.โรคหนองใน (Gonorrhea) 3.โรคหนองในเทียม (Non gonococcal urethritis: NGU/NSU) 4.โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) 5. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale) 6. เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital Herpes) 7. หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts) 8.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (Condom)


  ในปัจุบันถุงยางอนามัย รวมถึงถุงอนามัยสตรี เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่ามีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายในการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เป็นศูนย์ และการป้องกันและลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

last condom use with any partner 2561-Student

last condom use with any partner 2561-NVB SW / 90.2%

last condom use with any partner 2561-BBS SW / 88.16%

last condom use with any partner 2561-BBS MSM,TG,MSW

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (PLHIV)

Prevalence of HIV BBS SW

Prevalence of HIV 2561-BBS MSM,TG,MSWคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คาดประมาณประชากรหลัก

                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงที่ฝากครรภ์

มัธยฐานความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

* ค่ามัธยฐาน* ค่ามัธยฐาน* ค่ามัธยฐานทั้งหมด คน
      สัญชาติไทย คน  คิดเป็น
      ไม่ใช่สัญชาติไทย คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ

* ค่าเฉลี่ย

   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี สัญชาติไทย   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีอายุ 15-24 ปี   


แสดงความชุกจำแนกตามกลุ่มอายุสัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ย

   ครรภ์ที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีสูงสุด   
  


แสดงความชุกจำแนกตามลำดับครรภ์สัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)


* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย


                              สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มโลหิตบริจาค

 โลหิตบริจากทั้งหมด คน
      รายใหม่ คน  คิดเป็น
      รายเก่า คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ

* ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายเก่า   

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีจำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)

* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค

   ชายที่มาตรวจกามโรค   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   

* ค่าเฉลี่ย

   กลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี    

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)

* ค่าเฉลี่ยสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด

Waiting for update System...

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนังงานบริการหญิง

Waiting for update System...


ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)


*หมายเหตุ
ปี 2555-2559 Prevention Program = ทราบสถานที่ตรวจเลือดและได้แจกถุงยางอนามัย
ปี 2561 Prevention Program=ได้แจกถุงยางอนามัยและเจล/ได้รับความรู้และให้คำปรึกษา/ได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยต้องได้รับ 2 ใน 3 ข้อ
                                 ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานบริการหญิง

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานบริการหญิง (VENUE)ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มทหารกองประจำการ

Waiting for update System...

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานชายในสถานประกอบการ

Waiting for update System...

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานหญิงในสถานประกอบการ

Waiting for update System...

*** ระบบกำลังอัพเดทรายจังหวัด

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน


                       การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เลือกจังหวัด

                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิส
เลือกจังหวัด

                       การเฝ้าระวังโรคหนองใน
เลือกจังหวัด
*อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน
*อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน

                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
เลือกจังหวัด

Hepatitis Waiting for update System...