เพื่อติดตามแนวโน้มอุบัติการณ์ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน
จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี
ในจุดเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ (sentinel site)
version 1.0 BETA


Login