การเฝ้าระวังโรคเอดส์จากการรายงาน (EIIS)422,165
รายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทั้งหมด

313,110
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ยังมารับการรักษาใน 12 เดือน

36,079
ผู้ติดเชื้ออวินิจฉัยใหม่

42,362
ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)

*[1] 5 โรคหลักประกอบด้วย 1. โรคซิฟิลิส (Syphilis) 2.โรคหนองใน (Gonorrhea) 3.โรคหนองในเทียม (Non gonococcal urethritis: NGU/NSU)
4.โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) 5. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale)

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (Condom)


  ในปัจุบันถุงยางอนามัย รวมถึงถุงอนามัยสตรี เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่ามีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายในการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เป็นศูนย์ และการป้องกันและลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

last condom use with any partner 2562-Student * ข้อมูลจาก 13 จังหวัด

last condom use with any partner 2561-NVB SW / 90.2%

last condom use with any partner 2561-BBS SW / 88.16%

last condom use with any partner 2561-BBS MSM,TG,MSW

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Prevalence)

HIV Prevalence BBS SW

HIV Prevalence 2561-BBS MSM,TG,MSWคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คาดประมาณประชากรหลัก

                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงที่ฝากครรภ์

มัธยฐานความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

* ค่ามัธยฐาน* ค่ามัธยฐาน* ค่ามัธยฐานความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีรายจังหวัด

ทั้งหมด คน
      สัญชาติไทย คน  คิดเป็น
      ไม่ใช่สัญชาติไทย คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ

* ค่าเฉลี่ย

   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี สัญชาติไทย   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีอายุ 15-24 ปี   


แสดงความชุกจำแนกตามกลุ่มอายุสัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ย

   ครรภ์ที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีสูงสุด   
  


แสดงความชุกจำแนกตามลำดับครรภ์สัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)


* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย


                              สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มโลหิตบริจาค

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีรายจังหวัด

 โลหิตบริจากทั้งหมด คน
      รายใหม่ คน  คิดเป็น
      รายเก่า คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ

* ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายเก่า   

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีจำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)

* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค


ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีรายจังหวัด

   ชายที่มาตรวจกามโรค   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   

* ค่าเฉลี่ย

   กลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี    

* ค่าเฉลี่ยเขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)

* ค่าเฉลี่ย                              สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีรายจังหวัด

 ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดทั้งหมด คน
      รายใหม่ คน  คิดเป็น
      รายเก่า คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ

* ค่าเฉลี่ย

   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายเก่า   

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีจำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ย* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนังงานบริการหญิง

มัธยฐานความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

* ค่ามัธยฐาน


* ค่ามัธยฐาน


* ค่ามัธยฐานร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีรายจังหวัด

ทั้งหมด คน
      ประเภทตรง คน  ร้อยละการติดเชื้อ
      ประเภทแฝง คน  ร้อยละการติดเชื้อ

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด

* ค่าเฉลี่ย

 สัญชาติไทย   
   ประเภทตรง    ร้อยละการติดเชื้อ
   ประเภทแฝง    ร้อยละการติดเชื้อ

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีสัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ย

 ไม่ใช่สัญชาติไทย   
   ประเภทตรง    ร้อยละการติดเชื้อ
   ประเภทแฝง    ร้อยละการติดเชื้อ

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีไม่ใช่สัญชาติไทย

* ค่าเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ย

จำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ย

จำแนกตามกลุ่มอายุ

* ค่าเฉลี่ย


เขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)

* ค่าเฉลี่ย


* ค่าเฉลี่ย


* ค่าเฉลี่ย
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
                           กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

*หมายเหตุ
ปี 2555-2559 Prevention Program = ทราบสถานที่ตรวจเลือดและได้แจกถุงยางอนามัย
ปี 2561 Prevention Program=ได้แจกถุงยางอนามัยและเจล/ได้รับความรู้และให้คำปรึกษา/ได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยต้องได้รับ 2 ใน 3 ข้อ
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานบริการหญิง
                                  กลุ่มพนักงานบริการหญิงในสถานบริการ VENUE


                           ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มทหารกองประจำการ
ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ
                         ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน
ทั้งหมด คน
ชาย คน
คิดเป็น
หญิง คน
คิดเป็น


ร้อยละของนักเรียนชั้นปวช.2
อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

* ค่าเฉลี่ย

ประสบการณ์เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

* ค่าเฉลี่ย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

* ค่าเฉลี่ย

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

* ค่าเฉลี่ย

เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

* ค่าเฉลี่ย

* ค่าเฉลี่ย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ไม่ระบุคู่นอน)

* ค่าเฉลี่ย

ร้อยละการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์
6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้
7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้
8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถูกต้อง
ตอบข้อที่ 1 – 9 ได้ถูกต้อง

* ค่าเฉลี่ย

>>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ <<<

                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิส
เลือกจังหวัด

                การเฝ้าระวังโรคหนองใน
                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
เลือกจังหวัด


  การเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบ บี
  การเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
                การเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร (Mpox)

                ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยใช้ชุดตรวจหาการติดเชื้อรายใหม่ชนิดทราบผลเร็วในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรก
(HIV Recency Surveillance)

                ระบบส่งออกข้อมูลโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์